Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Tiêu Chuẩn ISO 45001

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Tiêu Chuẩn ISO 45001

Sự khác biệt chính giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 là gì?

Có rất nhiều sự khác biệt, nhưng sự thay đổi chính là ISO 45.001 tập trung vào sự tương tác giữa một tổ chức và môi trường kinh doanh của mình, trong khi OHSAS 18001 tập trung vào công tác quản lý rủi ro trong KH & CN và khác vấn đề nội bộ. Nhưng các tiêu chuẩn cũng khác nhau theo nhiều cách khác:

ISO 45001 Đáp Ứng Một Cách Tiếp Cận Quá Trình, Trong Khi Kho OHSAS 18001 Thiết Lập Một Thủ Tục
ISO 45001 năng động ở cấp độ của tất cả các mặt hàng, mà không phải là trường hợp của OHSAS 18001.
ISO 45001 xem xét các rủi ro và cơ hội, trong khi OHSAS 18001 chỉ giải quyết các rủi ro.
ISO 45001 tích hợp các quan điểm của các bên quan tâm, mà OHSAS 18001 không làm.
Những điểm này đại diện cho một sự thay đổi lớn trong cách quản lý sức khoẻ và an toàn được nhận thức. S & ST không còn được đối xử độc lập. Nó phải được tính đến trong quan điểm quản lý một tổ chức lành mạnh và bền vững. Mặc dù hai tiêu chuẩn khác nhau trong cách tiếp cận của họ, một hệ thống quản lý được thành lập theo OHSAS 18001 sẽ tạo cơ sở vững chắc để chuyển sang ISO 45001.

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Tiêu Chuẩn ISO 45001

Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.
Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.
Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các Yêu Cầu Mở Rộng Liên Quan Đến:

Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)
Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin, bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào.
Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)