Tài Liệu

ISO 31000

ISO 31000

Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 – Quản lý rủi ro I. QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ? Tổ chức/doanh nghiệp ở…
PAS 99:2006

PAS 99:2006

Hệ thống quản lý tích hợp PAS 99:2006 I. PAS 99:2006 LÀ GÌ? Hiện nay, ngày càng có nhiều tổ…
ISOIEC 17021

ISO/IEC 17021

Xây dựng tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17021:2011 I. ISO/IEC 17021 LÀ GÌ? ISO/IEC 17021…
iso-iec-17065

ISO/IEC 17065

Hệ thống chứng nhận sản phẩm ISO/IEC 17065 I. ISO/IEC 17065 LÀ GÌ? ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định…
ISO-27000

ISO/IEC 27000

Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 (IM.27000) I. ISO/IEC 27001 LÀ GÌ? ISO/IEC…
iso-15189

ISO 15189

Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 I. ISO 15189 LÀ GÌ? ISO…
Xem Thêm...

Contact Us