Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhờ tiêu chuẩn BSCI

Trong xu thế hội nhập, tiêu chuẩn BSCI đem lại hiệu quả cao trong sản xuất công nghiệp. Áp dụng Tiêu chuẩn BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động, góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.

Bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Tiêu chuẩn BSCI được Hiệp hội Ngoại thương (FTA) thiết lập, là bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Hiện nay, tiêu chuẩn BSCI còn tương đối mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, áp dụng Tiêu chuẩn BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động, góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.

Áp dụng Tiêu chuẩn BSCI, các nhà cung ứng xuất khẩu Việt nam sẽ cải thiện lâu dài các tiêu chuẩn xã hội, qua đó thay đổi tốt hơn điều kiện làm việc cho người lao động, quan hệ lao động, kết quả kinh doanh và chất lượng xã hội của sản phẩm. 

Nhìn chung, việc áp dụng BSCI đáp ứng theo các chuẩn mực áp dụng và đánh giá được dựa trên các công ước ILO; luật lao động, luật môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại nước sở tại của nhà sản xuất. Nếu luật của nước sở tại thấp hơn của ILO và yêu câu riêng của nhà bán lẻ và luật của thị trường nơi sản phẩm được bán vào thì phải áp dụng theo yêu cầu pháp luật của thị trường nơi bán sản phẩm và một số yêu cầu cao hơn luật do nhà sở hữu thương hiệu hoặc nhà bán lẻ quy định.