Luật môi trường và ISO 14001:2015

Luật môi trường và ISO 14001:2015

Nghị định 40/2019/NĐ-CP vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Tại Điều 25, Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã quy định đối tượng doanh nghiệp thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thời hạn phải áp dụng ISO 14001:2015 như sau:

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.
  2. Thời hạn hoàn thành hệ thống quản lý môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:
    a) Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày dự án đi vào vận hành;
    b) Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với các cơ sở đang hoạt động.

Ngoài việc đáp ứng Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì việc áp dụng ISO 14001 còn đem lại nhiều lợi ích:

  • Quản lý các vấn đề môi trường một cách liên tục và cải tiến thường xuyên
  • Đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng, đối tác đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, khách hàng nước ngoài.
  • Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí liên quan đến môi trường
  • Thực hiện tốt trách nhiệm đối với môi trường đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững.

THT có năng lực đào tạo, tư vấn chứng nhận
Quý khách hàng có thể liên hệ: Ms.Xuân: 0978.370.671