Hợp quy với sản phẩm điện gia dụng

Hợp quy với sản phẩm điện gia dụng

Quy định về quản lý an toàn điện

Thực hiện trách nhiệm được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản sau:

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN.

– Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

– Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN.

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Căn cứ vào các quy định tại các văn bản nêu trên, các sản phẩm của các tổ chức tại Việt Nam kinh doanh phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá trước khi lưu thông ra thị trường.

Về quản lý an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Luât An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ), các sản phẩm nêu trên của Công ty thuộc nhóm “Dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm” (số thứ tưh 5 Phụ lục II Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP), vì vậy, các sản phẩm này phải áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật về An toàn thực phẩm và các quy định quản lý đối với hàng hoá nhóm 2 do Bộ Y tế ban hành. Cụ thể:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (xuất khẩu/nhập khẩu) phải thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

– Căn cứ kỹ thuật để thực hiện công bố là Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025 gồm các chi tiết an toàn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-3:2011/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế.

Hiện nay, Danh sách các tổ chức kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được Bộ Y tế chỉ định được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: www.vfa.gov.vn. Trong Danh sách các tổ chức kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định, có một số tổ chức có năng lực đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm/chứng nhận/giám định) các sản phẩm nêu trên với QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN như các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3.

( Nguồn: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng)